Vande Mataram Lyrics in Hindi

lyricsdon08
2 Min Read
Share With Friends
 Vande Mataram Lyrics Lata Mangeshkar. vande mataram song lyrics. vande mataram lyrics in hindi pdf download. vande mataram lyrics lata mangeshkar.

vande mataram in hindi

vande mataram Lyrics by lata mangeshkar


वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

माँ, माँ
सुजलाम सुफलम चामजा चादरम
शस्यश्यामलम् मातरम्, वन्दे
सुजलाम सुफलम चामजा चादरम
शस्यश्यामलम माताराम, वंदे मातरम्

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

मां
शुभ्रा ज्योत्सना पुलकितयामिन
फूला कुसुमिता द्रुदलाशोभिनम्
एएए
(शुभ्रा ज्योत्सना पुलकितयामिन
फुल्ला कुसुमिता ड्रमडलाशोभिनिम)
सुहासिनिम सुमधुरभासहिं
सुखदाम वरदाम माताराम

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

सप्त कोटि कंठ कलकलनिनाद करले
निस्पृह कोटि भुजधरुता करकरावले
सप्त कोटि कंठ कलकलनिनाद करले
निस्पृह कोटि भुजधरुता करकरावले
अबलाकेंनो मा एतो बाले
बाहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्
रिपुदलवेरिनिम माताराम, वंदे मातरम्

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

तवम हि दुर्गा दशप्रहारधारिणी
कमला कमलादाला विहारिनी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि टीवीम
नमामि कमलं अमलम् अतुलम्
सुजलम सुफलम माताराम
श्यामलम् सरलाम् सुस्मितां भोषितम्
धरनीं भरणिम माताराम, वंदे मातरम्

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

vande mataram lyrics in hindi. vande mataram lyrics meaning in hindi. vande mataram lyrics lata mangeshkar.
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *